Asociacioni i komunave serbe

Marrëveshja nuk është zbatuar

Pjesa kryesore e Marrëveshjes së Parë mbi Parimet që Rregullojnë Normalizimin e Marrëdhënieve (Marrëveshja e Brukselit) i kushtohet formimit të Asociacionit të Komunave me një Shumicë Serbe (AKS).

Marrëveshja parashikon krijimin e një Komuniteti / Asociacioni të komunave me shumicë serbe në Kosovë – Mitrovica e Veriut, Zubin Potok, Zveçan, Leposaviq, Graçanica, Shtërpce, Novo Brdo, Kllokot, Ranilug dhe Partesh.

Ideja e Marrëveshjes së Brukselit, posaçërisht e AKS-së, është të lehtësojë integrimin e plotë të serbëve të Kosovës (në katër komuna në veri) në sistemin e Kosovës, si dhe institucioneve që veprojnë brenda sistemit serb, përfshirë institucionet shëndetësore dhe arsimore.

Në përputhje me kompetencat e dhëna nga Karta Evropiane e Vetëqeverisjes Lokale dhe ligji i Kosovës, komunat pjesëmarrëse do të kenë të drejtë të bashkëpunojnë në ushtrimin kolektiv të kompetencave përmes Komunitetit / Asociacionit i cili do të ketë mbikëqyrje të zhvillimit ekonomik, arsimit, shëndetësisë, urbanizmit dhe zhvillimit rural. Ky asociacion do të themelohet në bazë të Statutit.

Në gusht 2015, Kosova dhe Serbia arritën një Marrëveshje mbi Parimet e Përgjithshme / Elementet Kryesore të AKS-së, e cila përcakton objektivat, strukturën organizative, marrëdhëniet me autoritetet qendrore, aftësinë ligjore, buxhetin dhe mbështetjen e AKS-së.

Kishte një mungesë të mbështetjes për këtë marrëveshje në Kosovë, ajo u kritikua nga opozita dhe publiku, shkaktoi një krizë dhe protesta masive. Peticioni kundër kësaj marrëveshje, i iniciuar nga opozita, u nënshkrua nga 200 mijë qytetarë.

Në një atmosferë të tillë, më 31 tetor 2015, Presidentja e Kosovës kërkoi nga Gjykata Kushtetuese të vlerësojë kushtetutshmërinë e parimeve të përgjithshme të AKS-së.

Megjithëse gjykata e konsideroi si kushtetues formin e AKS-së në përputhje me Marrëveshjen e Parë për Normalizimin e Marrëdhënieve, e cila u ratifikua nga Kuvendi i Kosovës, ajo vlerësoi disa pjesë të marrëveshjes së vitit 2015 si antikushtetuese:

Objektivat, struktura organizative, buxheti, mbështetja financiare dhe dispozitat e përgjithshme shkojnë përtej kornizës së Kushtetutës së Kosovës në fushën e vetëqeverisjes lokale;

E drejta e iniciativës legjislative, e cila parashikohet gjithashtu nga marrëveshja e vitit 2015 për AKS-në, i përket ekskluzivisht Presidentit të Kosovës, Qeverisë, anëtarëve të Kuvendit ose të paktën dhjetë mijë qytetarëve.

Gjykata Kushtetuese vlerësoi gjithashtu se AKS-së nuk mund t’i besohen kompetenca ekskluzive për të përfaqësuar interesat e komunitetit serb në Kosovë, në marrëdhëniet me autoritetet qendrore.

Pas këtij vendimi, zbatimi i marrëveshjes u bë i pamundur, duke marrë parasysh se asnjëra palë nuk dëshiron të pajtohet për kompromise të mëtejshme.

Ndërsa Prishtina këmbëngul në zbatimin e marrëveshjes së vitit 2013, e cila nuk parashikon kompetenca ekzekutive për AKS, Beogradi pranon vetëm krijimin e AKS-së në përputhje me Marrëveshjen mbi Parimet e Përgjithshme / Elementët Kryesorë, siç u ra dakord në Bruksel në 2015.

Në Prill 2018, Bashkimi Evropian konfirmoi mandatin e Ekipit Menaxhues të AKS-së i ngarkuar me hartimin e statutit të komunitetit, megjithatë, megjithëse pala serbe pretendon se statuti u hartua, deri më sot nuk është paraqitur as para BE-së, as para publikut në Serbi dhe Kosovë.

Mitrovica e Veriut

Mitrovica e Veriut ndodhet në veri të Kosovës. Nuk ka të dhëna zyrtare për popullsinë, pasi regjistrimi nuk ishte kryer në vitin 2011. Sipas vlerësimeve të fundit, ka rreth 29,460 banorë.

Përbërja etnike

 • Serbë të Kosovës – 22,530
 • Shqiptarët e Kosovës – 4,900
 • Boshnjakët e Kosovës – 1000
 • Goran – 580
 • Turqit – 210
 • Romë – 200
 • Ashkali i Kosovës – 40

Zubin Potok

Ai përfshin një sipërfaqe prej përafërsisht 333 km² dhe përfshin Qytetin e Zubin Potokut dhe 63 fshatra. Nuk ka të dhëna zyrtare për popullsinë, pasi regjistrimi nuk ishte kryer në vitin 2011. Sipas kreut të administratës së përgjithshme, popullsia e përgjithshme vlerësohet në 15.200.

Përbërja etnike

 • Serbët e Kosovës – 13.900
 • Shqiptarët e Kosovës – 1,300

Zvečan

Komuna e Zveçanit mbulon një sipërfaqe prej rreth 122 km2 dhe përfshin qytetin e Zveçanit dhe 35 fshatra. Nuk ka të dhëna zyrtare për popullsinë, pasi regjistrimi nuk ishte kryer në vitin 2011. Sipas informacionit të fundit jozyrtar, popullsia totale vlerësohet në 16,800. (Burimi eopstinazvecan.com).

Përbërja etnike

 • Serbët e Kosovës – 16,000
 • Shqiptarët e Kosovës – 500
 • Boshnjakët e Kosovës – 300

Leposaviq

Komuna e Leposaviqit mbulon një sipërfaqe prej afërsisht 750 km2 dhe përfshin qytetin e Leposavic dhe 72 fshatra. Nuk ka të dhëna zyrtare për popullsinë, pasi regjistrimi nuk ishte kryer në vitin 2011. Sipas administratës komunale, popullsia e përgjithshme vlerësohet në 18,635.

Përbërja etnike

 • Serbët e Kosovës – 18,000
 • Shqiptarët e Kosovës – 270
 • Boshnjakët e Kosovës – 350
 • Romë – 12
 • Ashkali i Kosovës

Graçanica

Komuna e Graçanicës mbulon një sipërfaqe prej rreth 131 km2 dhe përfshin qytetin e Graçanicës dhe 16 fshatra. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës 2011, popullsia e përgjithshme është 10,675.

Përbërja etnike

 • Serbët e Kosovës – 7,209
 • Shqiptarët e Kosovës – 2,474
 • Romë – 745
 • Ashkali i Kosovës – 104
 • Goran – 22
 • Boshnjakët e Kosovës – 15
 • Egjiptianët – 3
 • Të tjerët – 45
 • Nuk është specifikuar – 43

Shtërpca

Komuna e Shtërpcës mbulon një sipërfaqe prej afërsisht 247 km² dhe përfshin qytetin e Shtërpcës dhe 16 fshatra. Sipas vlerësimit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për vitin 2011, popullsia e përgjithshme është 6,949.

Shënim: Edhe pse këto vlerësime tregojnë se serbët nuk janë shumica në këtë komunë, sipas përbërjes së institucioneve politike, dhe duke pasur parasysh mënyrën e zgjedhjes për përfaqësuesit e qytetarëve në komunat në Kosovë, ekziston një probabilitet i lartë që këto vlerësime të mos jenë më afër  realitetit, por që serbët janë shumica në këtë komunë. Sipas të dhënave të disponueshme në faqen e komunës

Kryetari i komunës dhe kryetari i kuvendit anëtarë të serbëve të Kosovës. Raporti në kuvend 10 me 4 nga gjithsej 14 deputetë

Përbërja etnike

 • Shqiptarët e Kosovës – 3,757
 • Serbët e Kosovës – 3,148
 • Romë – 24 vjeç
 • Boshnjakët e Kosovës – 2
 • Ashkali i Kosovës – 1
 • Të tjerët – 7
 • Nuk është specifikuar – 10

Kllokot

Zajednica srpskih opstina - Klokot

Komuna e Kllokotit mbulon një sipërfaqe prej përafërsisht 24 km² dhe përfshin qytetin e Kllokot dhe 3 fshatra. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës 2011, popullsia e përgjithshme është 2,556.

Shënim: Edhe pse këto vlerësime tregojnë se serbët nuk janë shumica në këtë komunë, sipas përbërjes së institucioneve politike, dhe duke pasur parasysh mënyrën e zgjedhjes për përfaqësuesit e qytetarëve në komunat në Kosovë, ekziston një probabilitet i lartë që këto vlerësime të mos jenë më afër  realitetit, por që serbët janë shumica në këtë komunë. Sipas të dhënave të disponueshme në faqen e komunës.

Kryetari i komunës dhe kryetari i kuvendit anëtarë të serbëve të Kosovës. Raporti në kuvend 10 me 5 nga gjithsej 15 deputetë.

Përbërja etnike

 • Shqiptarët e Kosovës – 1,362
 • Serbët e Kosovës – 1,177
 • Romë – 9
 • Turqit – 1
 • Të tjerët – 6
 • Nuk është specifikuar – 1

Novo Brdo

Zajednica srpskih opstina - Novo Brdo

Komuna e Novo Bërdos mbulon një sipërfaqe prej përafërsisht 204 km2 dhe përfshin qytetin e Novo Bërdos dhe 24 fshatra. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës 2011, popullsia e përgjithshme është 6,729.

Shënim: Edhe pse këto vlerësime tregojnë se serbët nuk janë shumica në këtë komunë, sipas përbërjes së institucioneve politike, dhe duke pasur parasysh mënyrën e zgjedhjes për përfaqësuesit e qytetarëve në komunat në Kosovë, ekziston një probabilitet i lartë që këto vlerësime të mos jenë më afër  realitetit, por që serbët janë shumica në këtë komunë. Sipas të dhënave të disponueshme në faqen e komunës.

Kryetari i komunës dhe kryetari i kuvendit anëtarë të serbëve të Kosovës. Raporti në kuvend 9 me 6 nga gjithsej 15 deputetë.

Përbërja etnike

 • Shqiptarët e Kosovës – 3,524
 • Serbët e Kosovës – 3,122
 • Romë – 63
 • Turqit – 7
 • Boshnjakët e Kosovës – 5
 • Ashkali i Kosovës – 3
 • Të tjerët – 2
 • Nuk është specifikuar – 3

Ranilug

Zajednica srpskih opstina - Ranilug

Komuna e Ranilugut përfshin një sipërfaqe prej rreth 77.6 km2 dhe përfshin qytetin e Ranilugut dhe 12 fshatra. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës 2011, popullsia e përgjithshme është 3,866.

Përbërja etnike

 • Serbë të Kosovës – 3,692
 • Shqiptarët e Kosovës – 164
 • Boshnjakët e Kosovës – 1
 • Të tjerët – 3
 • Nuk është specifikuar – 6

Partesh

Zajednica srpskih opstina - Partes

Komuna e Parteshit shtrihet në një sipërfaqe prej afërsisht 18.3 km2 dhe përfshin qytetin e Parteshit dhe 2 fshatra. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës 2011, popullsia e përgjithshme është 1,787.

Përbërja etnike

 • Serbët e Kosovës – 1,785
 • Të tjerët – 2